அகத்தியம்-2019, Sri Shakthi Institute of Engineering and Technology, Literary Festival, Coimbatore, Tamil Nadu, 2nd March 2019

  • Category: Literary Festival
  • Start Date: 2nd March 2019
  • End Date: 2nd March 2019
Visit Event Website

Social Links:

அகத்தியம்-2019

Description

தாய் மொழிக்காக ஒரு நாள்

Events

பேச்சுப் போட்டி
கவிதைப் போட்டி
கட்டுரைப் போட்டி
விவாத மேடை
ஓவியம்
தமிழோடு விளையாடு
இணைந்த கைகள்
தமிழாக்கம்
ஈரடி வெண்பா
வினாடி வினா

Fest Guests

Mr.Santhosh Narayanan, Music Director
Mr.Mu.Maran, Director
Raymond Callanan, Dancer

Event Theme

வீழ்வது நாமாயினும் வாழ்வது தமிழாகட்டும்

subscribe to get Event updates - 70000+ subscribers

About Us

Knowafest.com is a tie-up and a consortium of all the college campus festivals in India.

Our aim is to connect students from campuses all over India by making them aware of Technical, Cultural, Management Fests, Workshops, Conferences, Seminars organized by each and every college in India.

Our Contacts

Hyderabad, India
San Francisco, USA

(+91) 9293734449